Kundmachung zur Bauverhandlung - MEG Knittelfeld Kärntner Straße 17,17a - Kärntner Straße 17, 17a

Kundmachung zur Bauverhandlung - Stadtgemeinde Knittelfeld - Freiheitsallee 28a

Kundmachung zur Bauverhandlung - Claudia und Jens Bölsche - Seckauer Straße 83

Kundmachung zur Bauverhandlung - Klaus Haimlinger - Ziegelstraße 18a